Tagasi
 • eng
 • Toetused

  ELKL liikmetel on võimalus taotleda (loomestipendiumit), vabakutselise loovisiku loometoetust, kultuurisündmuse piletite kompensatsiooni ja retseptiravimite hüvitust. Taotleja ei tohi olla liikmemaksuvõlglane ning loomeregistri info peab olema edastatud Kersti Prosale kvarrak@gmail.com või Kaisa Seinale kaisa@teatriliit.ee. Infot selle kohta, kas liikmemaks on tasutud, on võimalik küsida erialaliidu raamatupidajalt: Krista Laal 562 99557

   

  • Vabakutselise loovisiku loometoetus

  Seoses 180 päeva möödumisega eriolukorra lõpust 14.11.2020, mil muutub jälle nn tavapäraseks loovisikute ja loomeliitude seadus (LLS) on selgunud mõned täpsustused loometoetuste kohta:


  · * Oktoobris ja novembris 2020 tohib toetuse saamise ajal erinevate ebaregulaarsete sissetulekute summa olla kuni üks miinimumpalk kuus ehk 584 eurot (NB! samas peab isik vastama siiski LLS § 3 lg 1 nõuetele ehk ei tohi töötada töölepingu või mõne muu sarnase lepingu alusel). Alates detsembrist 2020 tohib toetuse saamise ajal erinevate ebaregulaarsete sissetulekute summa olla kuni pool miinimumpalka kuus ehk 292 eurot (NB! samas peab isik vastama siiski LLS § 3 lg 1 nõuetele ehk ei tohi töötada töölepingu või mõne muu sarnase lepingu alusel).
  ·
  · * Kui praegune loometoetuse saaja esitab loometoetuse pikendamise taotluse enne 13.11 (k.a) ja tema suhtes tehakse haldusakt (otsus) taotluse rahuldamata jätmise kohta raha puudumisel, saab ta 2021. aasta jaanuaris esitada uue loometoetuse pikendamise taotluse, kui vastab LLS § 16 sätestatud tingimustele. (Alates 14.11 taotlust esitades peab toetuse korduvaks taotlemiseks eelmise toetuse maksmise ajavahemiku lõppemisest olema möödunud vähemalt kaks aastat.)
  ·
  · * Kui loovisik on saanud loometoetust vähem kui kaks aastat tagasi ja ta esitab uue loometoetuse taotluse enne 13.11 (k.a) ja tema suhtes tehakse haldusakt (otsus) taotluse rahuldamata jätmise kohta raha puudumisel, saab ta 2021. aasta jaanuaris esitada uue loometoetuse taotluse, kui vastab LLS § 16 sätestatud tingimustele. (Alates 14.11 taotlust esitades peab toetuse korduvaks taotlemiseks eelmise toetuse maksmise ajavahemiku lõppemisest olema möödunud vähemalt kaks aastat.)

  * 2020. a oktoobris, novembris ja detsembris tohib toetust taotleda vabakutseline loovisik, kes taotlemisele eelneval kuul (vastavalt siis septembris, oktoobris ja novembris 2020) ei ole saanud tulumaksuga maksustatavat tulu rohkem kui ühe miinimumpalga ehk 584 euro ulatuses. Alates jaanuarist 2021 tohib toetust taotleda vabakutseline loovisik, kes taotlemisele eelneval kuul ei ole saanud tulumaksuga maksustatavat tulu rohkem kui poole miinimumpalga ehk 292 euro ulatuses.

  Loe lisa toetuse tingimuste kohta Loovisikute ja loomeliitude seadusest

  • taotluse blankett välja printimiseks ja käsitsi täitmiseks: PDF 
  • taotluse blankett arvutis täitmiseks ja digiallkirjaga saatmiseks: DOC või RTF
  • Esitada tuleb ka tõend maksuametist taotluse esitamisele eelnenud kalendrikuu kohta.

   

  • Vabakutselise loovisiku loometoetust makstakse kuus kuud. Toetust on võimalik kuueks kuuks pikendada, uus taotlus tuleb esitada vähemalt 30 päeva enne loometoetuse maksmise perioodi lõppemist. 
  • Kui isik kuulub mitmesse loomeliitu, esitab ta vastava taotluse igale loomeliidule eraldi. Vabakutseline loovisik saab loometoetust taotleda ainult nendest loomeliitudest, millele on tema pealt toetust arvestatud.
   Vabakutselisele loovisikule, kes kuulub samal ajal mitmesse loomeliitu ja kelle pealt arvestatav toetus on jaotatud mitme loomeliidu vahel, maksavad loometoetust need loomeliidud võrdsetes osades.

  • NB! Taotlejal on kohustus teha teatavaks kõik asjas tähtsust omavad asjaolud, valeandmete esitamisega kaob loometoetuse taotlemise õigus kolmeks aastaks. Valeandmete esitamise tulemusena saadud loometoetus tuleb tagastada (LLS §20 lg 2 ja 3).

  Vabakutselise loovisiku loometoetuse taotluse saab esitada ELDL teabe- ja korraldusjuhile Kaisa Seinale digitaalsel kujul digiallkirjastatult failina (kaisa@teatriliit.ee), sest eriolukorras toimub töö toimub kodukontoris ja teatriliidu ruumid on suletud. Kui ELKL liikmel ei ole võimalik esitada taotlust elektroonilisel kujul, palun lahenduse leidmiseks võtta Kaisaga ühendust telefonil 521 3988. Loomeliit menetleb taotlust kuni 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisele järgnevast päevast kuid samas nii kiiresti kui võimalik. Toetusega kaasnev haigekassa kindlustatus algab esimesel võimalusel pärast esimese makse tegemist taotlejale. Haigekassa kindlustatus kehtib üks kuu pärast toetuse lõppemist. Toetuse maksmise arvestus algab taotlusel olevast kuupäevast, pärast otsuse tegemist tagasiulatuvalt.

  • Loomestipendium

  Loomestipendiumit maksime rahast, mis jäi eelnevate aastate jäägina kultuuriministeeriumi eraldatud rahast, mille otstarve on maksta vabakutselise loovisiku loometoetusi. Kuna taotlusi loometoetustele tuli väga palju, kulus selleks ära ka eelnevate aastate jääk ning seetõttu ei ole liidul vahendeid, et maksta loomestipendiume. Loodame väga, et pandeemia-olukorra lõppedes ei vaja vabakutselised liidu liikmed enam toetust ning meile hakkab kogunema taas jääki, et saaksime maksta loomestipendiume.

  • Kultuurisündmuse piletite kompensatsioon 50% ulatuses
  • blankett välja printimiseks ja käsitsi täitmiseks: PDF
  • blankett arvutis täitmiseks DOC või ODT
  • piletite esitamise näidis 
  • ELKL juhatuse otsusega (18.11.2019) kompenseeritakse 2020. aastal kõikide kultuuriürituste pileteid (teater, kino, näitus, muuseum, kontsert) 50% ulatuses, aga hüvitatav summa on esialgu 100 eurot liikme kohta.  
  • Kultuurisündmuse piletite kompensatsiooni saamiseks tuleb avaldus ja piletid (originaalkujul) tuua või saata postiga Tallinnasse, Uus tn 5 kontorisse, korraldus- ja teabejuhi (Kaisa Sein) nimele. Ajal, mil teatriliidu kontor on suletud, võib digiallkirjastatud avalduse ja piletitest tehtud digijäädvustused saata e-postiga (kaisa@teatriliit.ee). Piletite originaalid saab kontorisse toimetada siis, kui taas kontoris tööle hakkame.
  • Kui tegemist on internetist ostetud piletitega ja saate taotluse digiallkirjastada, võib taotluse saata ka e-postile kaisa@teatriliit.ee.
  • Kompenseerida saame ainult selliseid pileteid, millel on seerianumber. Ilma seerianumbrita piletit saame kompenseerida juhul, kui lisate maksekorralduse koopia. Piletil peab olema ka hind.
  • Kompenseerida saab ainult toimunud sündmuste pileteid. 

  Kõik Teatriliidu liikmed saavad kokkulepete kohaselt teatrites soodushinda, enamasti on selleks 50%. Kõikidele Eesti teatrite kassadele on saadetud info, kust nad saavad kontrollida soodustuse küsija kuuluvust Teatriliitu, juhul kui pileti ostjal puudub Teatriliidu liikmekaart. Teatriliidu liikmetele tehtavate soodustuste kohta on täpsem info Teatriliidu kodulehel.

  2020. aasta pileteid ootame hiljemalt reedel, 18. detsembril 2020.

   

  Võimalusel hüvitab ELKL oma liikmete erakorralisi kulutusi retseptiravimitele 75% ulatuses. Vabas vormis avaldus ja retseptiravimite ostutšekid tuleb tuua või saata postiga liidu postkasti (ELKL, Uus 5, Tallinn, 10111). Eriolukorra ajal võib saata tšekkidest pildid ja digiallkirjaga avalduse e-postile kaisa@teatriliit.ee. Kui töö kontoris taastub, saab originaaltšekid tuua kohale või saata postiga. Võimalusel tehke apteegist saadud tšekkidest (paber)koopiad, sest tšekid võivad loetamatuteks pleekida. Kui ei ole võimalik digiallkirjaga avaldust saata või tšekke digitaalselt edastamiseks jäädvustada, võtke palun Kaisaga ühendust (521 3988) – leiame lahenduse. Avalduse ja kuludokumendid võib esitada ka aasta jooksul hiljem.

  Tervisehüvitist saab taotleda ka Eesti Teatriliidust, täpsem kord kodulehel.